Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկա Հեռախոս. +374 10 27 84 64

Բերանի խոռոչի հետազոտություն

 

Բերանի խոռոչը կարևոր դեր է խաղում մարդու օրգանիզմում և շրջակա միջավայրի հետ փոխհարաբերություններում:

Բերանի խոռոչում գտնվող միկրոօրգանիզմները մի կողմից նպաստում են սննդի մարսողությանը և վիտամինների սինթեզին, մյուս կողմից ատամների հյուսվածքը վնասող նյութեր են արտազատում: 

Պրակտիկ բժիշկը պետք է կատարյալ տիրապետի ստոմատոլոգիական հիվանդությունների հետազոտությունների մեթոդներին, առաջին հերթին, բերանի խոռոչի և ատամների հետազոտություններին:

Կատարված լիարժեք հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս որոշել ոչ միայն ախտընթացի տեղակայումն ու բնույթը, այսինքն ախտորոշում կատարել, այլև որոշել հիվանդության հետագա ընթացքը, հավանական ելքը: Հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա բժիշկն ընտրում է բուժման մեթոդը, այս կամ այն բուժգործողության ցուցումները և հակացուցումները: 

Կլինիկական ստոմատոլոգիայում բերանի խոռոչի հետազոտության մեթոդները ներառում են հիվանդի հետ անցկացվող հարցումը, արտաքին և բերանի խոռոչի զննումը, ատամների, ինչպես նաև հարծնոտային փափուկ հյուսվածքների հետազոտությունը, զոնդով հետազոտությունը, պերկուսիան և պալպացիան :

Ռենտգենագրամմայի, էլեկտրոօդոնտոմետրիայի, լաբորատոր հետազոտությունների վրա հիմնված մեթոդները համարվում են լրացուցիչ մեթոդներ, քանի որ երբեմն հնարավոր է լինում ախտորոշում կատարել նաև առանց դրանց օգնության: Լորձաթաղանթի և պերիօդոնտի հիվանդությունների դեպքում կիրառում են հետազոտության հատուկ մեթոդներ: